Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Praktijk Aafke Dijkstra/ Praktijk Andros

Aafke Dijkstra

Oosteinde 11H60

2841 AA Moordrecht (ZH)

www.praktijkaafkedijkstra.nl

www.praktijkandros.nl

aafkedijkstra@outlook.com Telefoonnummer: 0182 – 37 55 76 Algemene voorwaarden voor het leveren van diensten door Aafke Dijkstra, geldig vanaf 01-08-2015

Aafke Dijkstra onder de naam Praktijk Aafke Dijkstra levert diensten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling (coaching, therapie, online masterclasses, workshops, trainingen en seminars).

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Aafke Dijkstra en haar cliënt(en), en zijn een onverbrekelijk onderdeel van die overeenkomst.

Tarieven. Tarieven (inclusief BTW) worden duidelijk gecommuniceerd (online, op papier of mondeling), en betaling geschiedt bij reservering van de dienst of aanschaf van het product.

Geheimhouding. Consulten, gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Aafke Dijkstra en haar cliënt(en) plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Aafke Dijkstra respecteert de geheimhoudingsplicht en zal nooit enige mededeling doen aan andere partijen, over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de cliënt hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Aafke Dijkstra draagt er tevens zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele derden, die door haar bij een opdracht worden ingeschakeld.

Inspanningsverplichting. Aafke Dijkstra zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Aafke Dijkstra niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de cliënt gestelde doel.

Aansprakelijkheid
. Aafke Dijkstra is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of ziekte, noch voor schade aan eigendommen van cliënten, noch voor schade veroorzaakt door cliënten voortvloeiend uit of verband houdend met de consulten, masterclasses, workshops, trainingen of seminars. Aafke Dijkstra is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect van de cliënt. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is Aafke Dijkstra nimmer aansprakelijk.

Overmacht. Aafke Dijkstra heeft het recht de overeengekomen consulten/workshops/trainingen/seminars op te schorten, indien zij tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Hieronder vallen omstandigheden welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, zoals ziekte. Indien nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van de partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Annuleringsvoorwaarden. Aafke Dijkstra gaat er van uit dat cliënt een bewuste en weloverwogen keuze heeft gemaakt alvorens tot aanschaf of reservering over te gaan. Annuleren is derhalve niet mogelijk, er zal niet tot restitutie worden over gegaan. Wanneer de cliënt onverhoopt met een noodsituatie te maken krijgt waardoor het hem onmogelijk wordt gemaakt om aanwezig te zijn, zal er naar een passende oplossing gezocht worden, hetzij door het plannen van een ander moment, hetzij door een (gedeeltelijke) restitutie.

Bijzondere bepalingen. Aafke Dijkstra behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten.

De consulten/workshops/trainingen/seminars zijn nooit een vervanging voor behandeling door de arts. Cliënt dient te allen tijde de voorschriften van zijn arts te respecteren.

De informatie die u op www.praktijkaafkedijkstra.nl en www.praktijkandros.nl aantreft is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Aafke Dijkstra kan echter niet garanderen dat de informatie op de site te allen tijde volledig en juist is.